html templates

GDPR

INFORMÁCIA O ZÁSADÁCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


S účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa

zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“; dostupné TU). V súvislosti s Naradením nadobudol dňa 25. mája 2018 účinnosť

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“). Obchodná spoločnosť

PROCALL, s.r.o., so sídlom Kazanská 4, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, IČO: 52 455 475, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 138646/B (ďalej aj „Spoločnosť“), rešpektuje súkromie všetkých dotknutých

osôb, s ktorými prichádza do kontaktu, a to bez ohľadu na to, či Spoločnosť osobné údaje spracováva sama, v pozícii

prevádzkovateľa, alebo ich spracováva ako sprostredkovateľ v mene iného prevádzkovateľa - obchodných partnerov Spoločnosti.

Spoločnosť rešpektuje právo na súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získa, vrátane osobných údajov. Informačnú bezpečnosť a

ochranu informácií, hlavne osobných údajov, považuje Spoločnosť za dôležitú súčasť svojho fungovania na trhu poskytovaných

služieb, a dbá na to, aby boli informácie v systémoch Spoločnosti dôsledne chránené, aby boli spracúvané výlučne na to poverenými

osobami, a aby tieto informácie neboli sprístupňované na to nepovoleným osobám. Spoločnosť v rámci skvalitňovania

poskytovaných služieb pravidelne analyzuje riziká, tieto vyhodnocuje a prijíma opatrenia na odstránenie prípadných rizík.

Pre Spoločnosť je nesmierne dôležité, aby osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, rozumeli tomu, ktoré údaje sú o nich

spracovávané, prečo sú spracovávané a aké majú tieto osoby práva. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj „Zásady“),

poskytujú viac informácií o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou. Ak tak ustanovuje Nariadenie, Zákon, prípadne osobitné

predpisy, Spoločnosti môže byt’ uložená povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci.

Tieto Zásady môžu byť z času na čas aktualizované aj bez upozornenia. Spoločnosť si preto dovoľuje požiadať všetky dotknuté osoby,

aby sa pravidelne oboznamovali s aktuálnym znením týchto Zásad. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa riadne si

plniť všetky informačné povinnosti podľa Zákona a Nariadenia.


I. TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

1.1. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva vaše osobné údaje je spoločnosť PROCALL, s.r.o., so sídlom Kazanská 4, 821 06 Bratislava –

Podunajské Biskupice, IČO: 52 455 475, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:

138646/B.

1.2. V niektorých prípadoch Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje ako sprostredkovateľ; na poverenie sprostredkovateľa

spracúvaním osobných údajov sa váš súhlas (t.j. súhlas dotknutej osoby) nevyžaduje.

1.3. Spoločnosť môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Spoločnosť prehlasuje, že pri výbere

sprostredkovateľa vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov, zverených

sprostredkovateľovi.

1.4. Vaše osobné údaje Spoločnosť zdieľa s tretími osobami iba vtedy, ak je ich zdieľanie v súlade s Nariadením a so Zákonom; toto

zdieľanie je zároveň upravené na zmluvnom základe, aby bola zabezpečená maximálna ochrana vašich osobných údajov.


II. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Spoločnosť sa predovšetkým zaoberá poskytovaním služieb call centra. Vaše osobné údaje získava Spoločnosť od svojich

klientov, na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov. V takých prípadoch vystupuje Spoločnosť ako sprostredkovateľ a vaše

osobné údaje spracúva výlučne na základe dokumentovaných pokynov prevádzkovateľa, v súlade so zmluvnými požiadavkami

prevádzkovateľa a v súlade s Nariadením. Spoločnosť zaznamenáva realizované telefonické rozhovory v súlade s pokynmi

prevádzkovateľa. O ďalších účeloch spracúvania vás informujeme nižšie. O konkrétnych účeloch spracúvania osobných údajov

a s tým súvisiacich podmienkach by vás mal informovať prevádzkovateľ v súlade s čl. 13 Nariadenia.

2.2. Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje na zabezpečenie efektívnych a kvalifikovaných postupov,

napr. prostredníctvom hodnotenia aktivít Spoločnosti, okrem iného založených na historických informáciách a výkonoch, aj

nahrávaním telefonických hovorov za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb, zabezpečenia kvality hovoru a školenia

personálu Spoločnosti.

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

2.3. Je v oprávnenom záujme spoločnosti spracúvať vaše osobné údaje, vrátane nahrávky telefonických hovorov z cieľom,

dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, alebo reklamácií, ich prešetrenia alebo

uplatnenia/preukazovania právnych nárokov Spoločnosti. V osobitných prípadoch môže Spoločnosť pri uplatňovaní právnych

nárokov postupovať v súlade s Exekučným poriadkom. V prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov na tento účel,

budú osobné údaje spracúvané na základe ustanovenia čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia.

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. V prípade uplatňovania právnych nárokov môžu byť osobné údaje poskytnuté

advokátovi a/alebo exekútorovi.

2.4. Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a

pod. a súčasne je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa, v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. zamestnávateľ poskytuje

alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov.

Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom komunikácie.

2.5. Je zákonnou povinnosťou Spoločnosti zabezpečiť vybavenie žiadosti dotknutých osôb v súlade s Nariadením 2016/679 o

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o

ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch).

Osobné údaje sa poskytnú dotknutej osobe. Poskytnutie osobných údajov nevyhnutných na vybavenie žiadosti dotknutej osoby je

potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti. Neposkytnutie potrebných osobných údajov môže mať za následok

nemožnosť riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby.

2.6. Je zákonnou povinnosťou Spoločnosti plniť úlohy súvisiace so zabezpečovaním a vedením účtovníctva v súlade

s osobitnými predpismi: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.

2.7. Pri plnení úloh vo verejnom záujme spracúva Spoločnosť vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej

starostlivosti v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Osobné údaje budú poskytované Ministerstvu vnútra SR, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi.

Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok

nemožnosť Spoločnosti vybaviť vašu požiadavku, viesť s vami komunikáciu a pod.


III. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Spoločnosť uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na

dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

3.2 Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností Spoločnosti alebo vo verejnom záujme, dobu

uchovávania vašich osobných údajov bližšie určujú osobitné predpisy, najmä: - archivačná povinnosť, podľa ktorej môžu niektoré

informácie, dokumenty podliehať predarchívnej a archívnej starostlivosti; o tejto starostlivosti rozhoduje Ministerstvo vnútra SR;

evidencie súvisiace s registratúrou sú uchovávané po dobu 10 rokov,

- účtovná povinnosť, podľa ktorej Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje pod dobu 10 rokov od vzniku účtovnej povinnosti,

- žiadostí dotknutých osôb a podklady slúžiace k ich vybaveniu sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti dotknutej

osoby,

3.3 Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti, vaše osobné údaje spracúvame po dobu 10

rokov. V prípade kontaktných údajov, spracúvame vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu platnosti

kontaktných údajov.


IV. VAŠE PRÁVA

4.1 Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade,

že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte

právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje

používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob

ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak

to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám

prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

4.2 Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Spoločnosť je veľmi dôležité,

aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo

neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov. Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje

opraví/doplní.

4.3 Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva

bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

4.4 Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie

protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie

alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť

obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

4.5 Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované

rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich

spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné

údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade

pochybnosti o nároku vám Spoločnosť odporúča kontaktovať Spoločnosť.

4.8 Máte právo získať a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len

osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo

na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.

4.8 Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


V. KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY

5.1. Zodpovednú osobu Spoločnosti možno kontaktovať na: zodpovednaosoba@procall.sk

5.2. V prípade akýchkoľvek vašich otázok neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu Spoločnosti.

© Copyright 2019 PROCALL s.r.o. - Tvorba stránky - Webcreators s.r.o. | Webhosting - HostCreators
Ochrana osobných údajov | Technológia